ANAFEN'İN ABC'Sİ


Anasayfa > Anafen'in ABC'si > Anafen

Anafen.Com Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

1. TARAFLAR VE KONU
İş Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), ANADOLU FEN EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. (bundan böyle kısaca “ANAFEN.COM" olarak anılacaktır.) ile KULLANICI ( bir gerçek kişi veya tek bir tüzel kişi olarak “SİZ”i işaret etmektedir.) arasında, lisans bedeli karşılığında veya ücretsiz olarak sunulan, ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilere yönelik Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Türkçe ders içeriklerinin öğretimi ve ilköğretim öğretmenlerine yönelik Öğrenim Paketi hizmetlerini içeren ve kullanıcının internet üzerinden Anafen.com web sitesine erişimi ile ANAFEN.COM'a kayıt olması ve kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (ANAFEN.COM tarafından, tamamen ANAFEN.COM'un kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.).

SÖZLEŞME'de ANAFEN.COM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.anafen.com web sitesine kayıt olmakla ve/veyai kullanmaya başlamakla, i iş bu sözleşme hükümlerini okuduğunu ve sözleşme hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, ANAFEN.COM web sitesine kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

2. LİSANS
İnternet sitesinde, KULLANICI'nın internet sitesinde kullanmaya hak kazandığı tüm yazılı görsel içerik çoklu ortam ve dokümantasyon üzerindeki , tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet hakları anafen.com’e aittir.. İş bu sözleşme KULLANICI'ya, hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini veya anafen.com’un ticari markaları veya hizmet markaları üzerinde herhangi bir hakkı vermemektedir.. KULLANICI, ANAFEN.COM ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya ANAFEN.COM'un lisans sağlayıcılarının ANAFEN.COM üzerinde sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

ANAFEN.COM, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan lisans hakkını, ANAFEN.COM'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiraya veremez, finansal kirayla veremez, kullanımına ve/veya yararına sunamaz, ödünç veremez, başka şekilde bir değer karşılığında devredemez veya satamaz. ANAFEN.COM’ tarafından verilen kullanıcı lisansının kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME' nin koşullarına tabidir.

Kullanıcı, İnternet tabanlı hizmetler vasıtasıyla temin edilen bilgileri, herhangi bir ürün veya hizmetin parçası olarak dağıtamaz, bir ağ bilgisayarına kopyalamaz veya gönderemez ya da başka herhangi bir ortamda yayınlayamaz.

KULLANICI iş bu SÖZLEŞME uyarınca, ANAFEN.COM sitesi içerisinde yer alan ve ANAFEN.COM'e ait gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, ANAFEN.COM sitesi ile ilgili olan veya ANAFEN.COM tarafından oluşturan hiç bir gizli uyarıyı veya mülkiyet uyarısını yok edemez ya da kaldıramaz.

Kullanma lisansı, ANAFEN.COM sitesinin görüntülenmesi ve kullanılması, ANAFEN.COM sitesi kullanıcısının seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi ve şartları ile sınırlıdır.

ANAFEN.COM sitesinin tüm kullanım hakları bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.

3. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI
KULLANICI, ANAFEN.COM’a ait tüm veri veya diğer malzemeleri, üçüncü şahısların haklarını (fikri mülkiyet haklari dahil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlal ya da tecavüz edecek şekilde, veya donanımlar için zararlı ya da bozucu olacak şekilde, veyaüçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ ya da donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek ya da iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir.

Aksi takdirde, iş bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanıcı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenleortaya çikabilecek tüm zarar ve ziyandan ve ya üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını ve ANAFEN.COM'un bu tür dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını kabul etmektedir.

Sözleşmenin KULLANICI tarafından ihlali ’ nedeniyle, üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada, anafen.com ‘un üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına girmesi durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat tutarı olmak üzere, uğrayacağı her türlü zarar KULLANICI'ya rücu edebilecektir. Kullanıcı ANAFEN.COM'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4. DONATILAR
ANAFEN.COM sitesine erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayarveya iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır.
KULLANICI, iş bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansını , ANAFEN.COM web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı temin edeceğini, ANAFEN.COM'in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını,ve ANAFEN.COM'in sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. SINIRLAMALAR
KULLANICIANAFEN.COM’ sitesine ait kullanıcı lisansını herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek şekilde hiçbir girişimde bulunamaz.

ANAFEN.COM’ sitesine ait kullanıcı lisanslarını , kendisine verilen lisans sayısından fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

ANAFEN.COM’ sitesine ait kullanıcı lisansına, alt lisanslar veremez, kiraya veremez veya kiralayamaz.

ANAFEN.COM sitesi için yasa hükümlerinin açıkça izin verdiği ve bu izni aşmayacak haller haricinde kopyasını üretemez, bu tür kopyaları başkalarının kullanmasına da izin veremez. çeviri veya site üzerinde ters mühendislik uygulamaları yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, derlemesini çözemez, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz. Kullanıcı ANAFEN.COM’ sitesinin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez.

ANAFEN.COM sitesi ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından, eğitim kurumları hariç, İnternet hizmeti sunulan umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. ANAFEN.COM tarafından KULLANICI'ya tanınan haklar, ANAFEN.COM sitesinin ticariolmayan kullanımı içindir. KULLANICI, ANAFEN.COM’sitesinin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

ANAFEN.COM, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

6. SORUMLULUK
ANAFEN.COM, ANAFEN.COM sitesinde sunulan hizmetlerin normal şartlardaki kullanımında kusurlu olmadığını beyan etmektedir. Sunulan hizmetler, herhangi bir kullanıcının özel amacına yönelik olarak değil, genel amaçlı bir ürün olarak tasarlanmış ve sunulmuştur.ANAFEN.COM, önceden haber vermeksizin ANAFEN.COM sitesinde ve sunulan hizmetlerde değişiklik yapabilir.

ANAFEN.COM, önceden haber vermeksizin ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz ANAFEN.COM sitesinde sunulan hizmetleri kullanımdan kaldırabilir, ücretli hale getirebilir ya da ücretli olarak sunulan ANAFEN.COM sitesi hizmetinin ücretini değiştirebilir.

7. SORUMLULUĞUN İSTİSNALARI
Anafen.com, İş bu Sözleşme konusu ANAFEN.COM sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir ve içeriğinden ANAFEN.COM sorumlu değildir. ANAFEN.COM’ sitesinin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğundadır ANAFEN.COM’, kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ANAFEN.COM’, sunduğu hizmetler kapsamında versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan sorumlu değildir.

ANAFEN.COM sitesinin hukuken yasaklanmış bir amaç için veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan ANAFEN.COM sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya ANAFEN.COM tarafından ANAFEN.COM sitesinin ’kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan ANAFEN.COM sorumlu değildir.

ANAFEN.COM sitesinin yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan ANAFEN.COM sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan ANAFEN.COM sorumlu değildir.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLARI
ANAFEN.COM, kullanıcının özel amaçlarına yönelik olarak değil, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve sunulmuştur. ANAFEN.COM’un kullanımı KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde ANAFEN.COM'un sorumluluğunda değildir.

ANAFEN.COM’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan ANAFEN.COM sorumlu değildir.

Her durumda, ANAFEN.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, ANAFEN.COM'in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu ANAFEN.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

Kullanıcı kendisine verilen şifre, kullanıcı adı, parola gibi gizli tutulması gereken bilgileri hiç bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, herhangi bir yetkisiz kullanım halinde ANAFEN.COM'un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz ANAFEN.COM sitesi kullanıcı lisansı hakkını, ,her zaman kendi isteğinizle sonlandırabilirsiniz. ANAFEN.COM sitesi kullanıcı lisans ücretini ödemediğiniz takdirde,kullanıcı lisans hakkınız kendiliğinde sona erer.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz ANAFEN.COM sitesi kullanma hakkının sona ermesi durumunda;

(a) KULLANICI aylık ANAFEN.COM kullanıcı lisansı internet paketini, ay sonu gelmeden iptal ettirmek isterse, ANAFEN.COM tarafından yapılacak hesaplama sonrasında, kullanıcının alacağı varsa iade edilerek, KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

(b) KULLANICI yıllık ANAFEN.COM kullanıcı lisansı internet paketini, Mevzuatın mümkün kıldığı haller haricinde iptal ettiremez; Kullanıcı kendi isteğiyle kullanıcı lisansı internet paketini iptal ettirmesi durumunda, ANAFEN.COM, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

ANAFEN.COM, önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın ANAFEN.COM sitesi kullanma lisansını iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, ANAFEN.COM tarafından 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya mail yoluyla bildirilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi durumda e, sürenin sonunda ANAFEN.COM yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

10. VERGİ VE HARÇLARIN ÖDENMESİ
Bu SÖZLEŞME'den veya bu SÖZLEŞME'nin imzalanmasından doğan ve bu SÖZLEŞME'nin yürürlükte bulunduğu süre boyunca yürürlüğe konulabilecek her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ile diğer her türlü mali yükümlülük KULLANICI tarafından karşılanacaktır.

11. DİĞER HUSUSLAR
KULLANICI mevzuat uyarınca gereken yetki ve izinleri ihraç veya yeniden-ihraç etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, ANAFEN.COM’u kimyasal, biyolojik veya nükleer silah geliştirme, saptama veya yayma veya bu silahlari atabilen füzeleri geliştirme, üretme, bakım veya depolama amacıyla kullanılamaz. (bu mevzular bizim siteyi ilgilendiriyor mu?)

KULLANICI kabul eder ki, ANAFEN.COM’u nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar veya füze teknolojisi ile ilgili konularda kullanılmayacak ve transfer edilmeyecektir. KULLANICI yazılım ile ilgili uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklanan sorumluluğunu kabul eder.(Bu mevzular bizim siteyi ilgilendiriyor mu?)

KULLANICI, bu maddeyi ihlal ettiği takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, ANAFEN.COM'un bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu maddenin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle ANAFEN.COM'a üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve ANAFEN.COM'in talebi üzerine ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, ilk talepte, defaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları ANAFEN.COM'in önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruma devredemez

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İş bu Sözleşmeden kaynaklanabilecek bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul İli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
ANAFEN.COM sitesine giriş yapılırken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen Ad, Soyad, email, adres telefon numarası v.b bilgilerin doğruluğundan, KULLANICI sorumludur.

ANAFEN.COM sitesine giriş yapılırken Kullanıcıdan alınan mail ve cep telefonu bilgileri, anafen.com tarafından kullanıcılarına bilgi mesajları yollamak için kullanabilir.

ANAFEN.COM'un kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin ANAFEN.COM Gizlilik Politikasıhttp://www.anafen.com.tr/gizlilikgüvenlik adresindedir.

14. BAĞLANTI BİLGİLERİ
ANAFEN.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa (geri ödemeler şikayetler vb.), Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz. ANAFEN.COM'un iletişim bilgilerine www.anafen.com internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz.

15. DİĞER HÜKÜMLER
KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları ANAFEN.COM'un önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruluşa devredemez. Buna karşılık, KULLANICI, ANAFEN.COM'un sahip olduğu haklarıtayin edebileceğini, veya bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını devredebileceğini kabul eder.

ANAFEN.COM, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını kullanmayı ı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını kullanmakla , haklarının hiçbirinden vazgeçmiş sayılmazBu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Bir mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, ANAFEN.COM bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltmesine veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, ANAFEN.COM tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.


Copyright © 2012 Anafen Dershaneleri | Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi | Web Sitesi Sorumluluğu ve Yasal Hakları